Home » Přijímací řízení pro školní rok 2016 – 2017

Přijímací řízení pro školní rok 2016 – 2017

>>Přihláška k dennímu studiu<<
>>Přihláška k nástavbovému studiu<<

Vzdělávací nabídka pro žáky základních škol

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Povinná lékařská prohlídka

Ukončení studia

Počet přijímaných žáků

69-51-H/01

Kadeřník

Denní

3 r.

Ano

Výuční list

30

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Denní

3 r.

Ano

Výuční list

30

75-41-M/01

Sociální činnost

Denní

4 r.

Ano

Maturitní zkouška

30

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

Denní

4 r.

Ano

Maturitní zkouška

30

Vzdělávací nabídka pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Povinná lékařská prohlídka

Ukončení studia

Počet přijímaných žáků

69-41-L/52

Vlasová kosmetika

Denní

2 r.

Ano

Maturitní zkouška

30

69-41-L/52

Vlasová kosmetika

Dálková

3 r.

Ano

Maturitní zkouška

30

65-41-L/52

Gastronomie

Denní

2 r.

Ano

Maturitní zkouška

30

65-41-L/51

Gastronomie

Dálková

3 r.

Ano

Maturitní zkouška

30

65-51-H/01

Kuchař-číšník zkrácené studium

Denní

1 r.

Ano

Výuční list

30

69-51-H/01

Kadeřník zkrácené studium

Denní

1 r.

Ano

Výuční list

30

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

a jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání

a formy vzdělávání pro školní rok 2016/2017

 • pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč zvolit dvě školy (dva obory), určuje i jejich pořadí

 • ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do čtyř pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení, stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webu školy www.zameklomnice.cz a úřední desce školy podle registračních čísel)

 • pouze nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům, odešleme rozhodnutí o nepřijetí (přijatí uchazeči informaci o přijetí zjistí pouze na webu školy nebo úřední desce)

 • uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku do10 pracovních dnůode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem školy

 • nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v příslušné škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole

 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou

Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění, která stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ

v y h l a š u j i    a   s t a n o v u j i

první kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017

 • Termín pro 1. kolo přijímacího řízení:
  • pro všechny obory studia: 22. 4. 2016
  • přijímací zkouška se nekoná
 • Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení:
  • pro všechny obory studia: do 15. 3. 2016
  • termíny pro další kola budou vypsány dodatečně podle zájmu uchazečů a podle počtu volných míst

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky, podle jednotných kritérií zveřejněných v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., v platném znění, a na základě výsledků v předchozím vzdělávání.

Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

 

s t a n o v u j i

a) Kritéria přijímacího řízení pro 3-leté učební obory Kadeřník a Kuchař-číšník denní forma vzdělávání:

 1. Uchazeč musí mít ukončenou povinnou školní docházku do 31. 8. 2016.
 2. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě výsledků vzdělávání ze ZŠ. Snížený stupeň z chování, nedostatečná či zaviněná chybějící klasifikace z některého z předmětů znamená zařazení žáka v pořadníku za žáky bez těchto problémů.

 3. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný učební obor.

 4. Po obdržení všech přihlášek stanoví škola pořadí žáků – v každém oboru samostatně.

b)Kritéria přijímacího řízení pro 4 leté studijní obory vzdělání Sociální činnost, Ekonomika a podnikání denní formy vzdělávání:

 1. Uchazeč musí mít ukončenou povinnou školní docházku do 31. 8. 2016.
 2. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě výsledků vzdělávání ze ZŠ.
 3. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný učební obor.

 4. Po obdržení všech přihlášek stanoví škola pořadí žáků – v každém oboru samostatně.

c)Kritéria přijímacího řízení pro nástavbové studijní obory vzdělání Vlasová kosmetika a Gastronomie denní formy a dálkové formy vzdělávání:

 1. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě výsledků vzdělávání ze SŠ.
 2. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný studijní obor, předložení požadovaných dokladů o ukončeném vzdělání:

 • pro obor Vlasová kosmetika – výuční list v oboru Kadeřník a vysvědčení za 3. ročník do 1.9.2016

 • pro obor Gastronomie – výuční list v oboru Kuchař-číšník, Kuchař, číšník a vysvědčení za 3 ročník do 1. 9. 2016

 1. Po obdržení všech přihlášek stanoví škola pořadí žáků – v každém oboru samostatně.

d)Kritéria přijímacího řízení pro jednoleté zkrácené studium učební obory vzdělání Kadeřník a Kuchař-číšník denní formy vzdělávání:

 1. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě výsledků vzdělávání ze SŠ.
 2. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný studijní obor, předložení požadovaných dokladů o ukončeném vzdělání:

 • pro obor Kadeřník – doklady o ukončeném středním vzdělání (výuční list nebo vysvědčení o maturitní zkoušce do 1. 9. 2016)

 • pro obor Kuchař-číšník – doklady o ukončeném středním vzdělání (výuční list nebo vysvědčení o maturitní zkoušce do 1. 9. 2016)

 1. Po obdržení všech přihlášek stanoví škola pořadí žáků – v každém oboru samostatně.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů pod jejich přiděleným registračním číslem (uchazeči, který nekoná přijímací zkoušku je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky) zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých! Zde bude také oznámen počet volných míst pro odvolací řízení a termín konání případného 2. a dalšího kola přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů škola doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Konečné přijetí žáka ke vzdělávání je podmíněno odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (viz § 60a odst. 6 škol. zákona 561/2004 Sb. v platném znění ).Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. Informace o vydávání zápisových lístků získají žáci nebo jejich zákonní zástupci na svých základních školách nebo odborech školství příslušného kraje podle bydliště žáka.