Home » Školská rada

Školská rada

Článek I

Všeobecná ustanovení

Tento volební řád upravuje na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ( školský zákon ) postup při volbách do školské rady SOU a SOŠ, SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.,Zámek 35, Lomnice (dále jen „školská rada“).

Školská rada má 3 členy. Do školské rady mohou být voleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili souhlas.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.

Třetinu členů školské rady jmenuje ředitel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy ( dále jen „pedagogové“ ) a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci ( dále jen „oprávněné osoby“ ). Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován ředitelem, zvolen „oprávněnými osobami“ nebo zvolen „pedagogy“.
Článek II

Příprava voleb

Ředitel školy určí místo a dobu konání voleb pro „pedagogy“ a pro „oprávněné osoby“.

Ředitel školy jmenuje tříčlennou volební komisi, jejíž je rovněž členem.Volební komise koordinuje přípravu, průběh a provedení voleb, zejména dohled nad zabezpečením příslušných úkonů nezbytných pro organizačně technické zabezpečení voleb.

Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.

Volební komise svolává k volbám členů do školské rady „oprávněné osoby“ a „pedagogy“, a to formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole a na internetu nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb ( termín nemusí být pro obě skupiny voličů shodný).

Volební komise přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě po dobu nejméně 15 dnů od výzvy k podání návrhů.

Volební komise vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny „oprávněné osoby“ a „pedagogy“ pro účely přehledu o účasti na hlasování.

Volební komise zveřejňuje listiny kandidátů nejméně 10 dní před konáním voleb na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu.

Na základě návrhů podle Čl. II odst. 5 tohoto volebního řádu vyhotoví volební komise hlasovací lístky.

Hlasovací lístek, opatřený razítkem školy, musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o volby do školské rady při SOU a SOŠ, SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. a dále údaje o termínu a místu konání voleb. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo. U každého kandidáta se uvede jméno a příjmení, titul, věk, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Úplnost hlasovacího lístku potvrzuje ředitel svým podpisem.

Volební komise vyzve nejpozději týden před volbami „oprávněné osoby“ a „pedagogy“ k účasti ve volbách a předá jim hlasovací lístky.

Volební komise zajistí v den voleb volební urnu, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti.

 

Článek III

Volba členů školské rady

Členové školské rady se volí odděleně z kandidátů „oprávněných osob“ a „pedagogů“ tajným hlasováním. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování, voliči vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.

Před zahájením voleb zkontroluje volební komise volební urnu, zapečetí ji, opatří ji razítkem školy a podpisem ředitele školy.

Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů (zakroužkováním čísla pořadí před jménem kandidáta) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, který je určen pro volbu za danou třetinu do školské rady. Je-li označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.

Hlasovací lístek je neplatný:
- pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
- bylo-li označeno více kandidátů než je možno volit,
- nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen,
- odevzdaný na jiném než vydaném stejnopise,
- o neplatnosti hlasovacího lístku rozhoduje ředitel školy

Výsledek voleb oznámí ředitel školy po zjištění počtu hlasů pro obě třetiny. Výsledek voleb zároveň neprodleně vyvěsí na veřejně přístupném místě ve škole a současně ho zveřejní na internetu.

Ostatní kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se považují za náhradníky v pořadí podle výsledku voleb. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů, a to za předpokladu, že se svým členstvím souhlasí.

Nejsou-li při volbě členů školské rady zvoleni náhradníci, je nutné provést v případě zániku mandátu člena školské rady doplňovací volby v souladu s tímto volebním řádem. Doplňovací volby vyhlásí ředitel školy nejpozději do 90 dnů ode dne uvolnění mandátu.

Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
Článek IV

Protokol o průběhu a výsledku voleb

O průběhu a výsledku voleb zpracovává volební komise protokol.

V protokolu se uvádí:
- termín a místo konání voleb. O průběhu a výsledku voleb zpracovává volební komise protokol,
- seznam členů volební komise,
- počet vydaných a všech odevzdaných hlasovacích lístků. Dále se uvede, kolik z odevzdaných hlasovacích lístků bylo neplatných a prázdných,
- seznam navržených kandidátů (zvlášť „oprávněné osoby“ a „pedagogové“),
- počty hlasů pro jednotlivé kandidáty (zvlášť „oprávněné osoby“ a „pedagogové“),
- údaje o zvolených kandidátech v rozsahu uvedeném na hlasovacím lístku,
- výsledek voleb

Protokol podepisují všichni členové volební komise.
Článek V

Závěrečná ustanovení

Tento volební řád nabývá účinnosti 1. žáří 2005.