Home » Ubytování v soukromí

Ubytování v soukromí

Vzdělávání v programu Ubytování v soukromí (65-016-H) směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro pracovníka zajišťujícího ubytování v soukromí. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní komunikaci, kreativitu, flexibilitu, kooperaci, výkonnost, samostatnost, aktivní přístup. Důraz bude kladen také na zvládání plánování a organizace práce.

Absolventi získají odbornou způsobilost pro: 
provádět práce spojené s provozem ubytovacího zařízení,
inkasovat platby od hostů,
poskytovat služby spojené s pobybem hosta v ubytovacím zařízení,
používat běžné pomůcky a čisticí prostředky při úklidu,
obsluhovat stroje a zařízení používané při úklidu,
provádět úklid v ubytovacích zařízeních,
orientovat se v možnostech podnikání ve službách,
vyhotovovat podnikové písemnosti,
realizovat nabídku a prodej služeb,
zajistit bezpečnost hostů, BOZP,PO,
provádět hygienicko-sanitační činnosti

Možnosti pracovního uplatnění absolventa: Absolvent vzdělávacího programu se uplatní při výkonu činnosti provozovatel ubytovacího zařízení, pomocný pracovník v pohostinství, portýr, hotelová hospodyně.